t l hao m n c a bi nghi n i v i qung u v o

Notícia

C NG HOÀ XÃ H I CH NGH ĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Qung , o i u ki n c a các ban ch c n ăng c bi t , ng xu t - Năng l c và kinh nghi m s n xu ....

ng h c a toàn ngành, s tham gia m t cách tích c c, nghiêm túc và chuyên ....

, chi thi, thich theo doi ke khac, nghi ki, song trong u uat, cau , Nguoi bi vu cao tro nen u uat , phu cong, dia chu, dia chu cuong hao ac ba, giai ....

Kh năng, kinh nghi m, cùng vi thái đ ph c v t n , Có tri th˜c và hi u bi t nghi p v , lĩnh v c ho t đ ng c˙a khách hàng Gi gìn ch tín vi khách hàng...

ào t o III M t s ghi nh n tiêu bi u trong quá trình tri , T5 l sinh viên ư c t t nghi p so v i s tuy n ˚ u vào t t 5 l trung bình...

L n u tiên, quan h thân hu c Th t , công khai trong m t bài phát bi u trên di n , d án có nguy c tác d ng x u n môi tr ng I THOI VI B TRNG NÔNG NGHI ....